نی لبک

با اهل درد شرح غم خود نمی کنم ***تقدیر قصه دل من ناشنیدن است

پاسخ به دوستان عزيز
ساعت ۱۱:٢۱ ‎ب.ظ روز ٢۳ امرداد ۱۳۸۱  کلمات کلیدی:
سلام به تمام دوستان عزيز بخصوص اقا سعيد عزيز
اولآ دوست دارم براي اخرين بار بگم بنده به هيچ گروه،جناح و ارگان سياسي وابسطه نيستم و تمام اين نوشته ها نظرات واعتقادات خودم مي باشد.
دومآ اقا سعيد عزيز بنده هيچ گاه سعي در تخريب نوشته هاي جناب عالي را نداشته وندارم ودر نوشته ام قبليم گفتم قصد بنده کمي شوخي بود که اميدورام دلگير نشده باشيد.
واما رسيدم سر نقد نقد نوشته هايم:
دوست عزيزم من براي اينکه اشتباهي در نقل قولي که از نهج الباغه کردم پيش نيايد متن عربي وترجمه فارسي ان را عينن منتقل کردم رجوع کنيد به صفحه۱۰۱۲و۱۰۱۳در ضمن در مورد احدمنهم منظور ياران وخواص است.
در مورد بسيج وسپاه انها به عنوان نهادهای دولتی در جامعه حضور دارن وطبق وظايف قانونی عمل می کنند.
و اما در مورد باند مهدی هاشمی به ذکر بعضی از اتهمات مورد قبول خودشان می پردازم:
اقرار به ساواکی بودن
دستور ترور مرحوم شمس ابادی
دستور قتل جهان سلطان و مهديزاده
دستورقتل صفرزاده
دستور قتل مهندس بحرينيان
دامن زدن به اختلاف سپاه وکميته
دستور اختفای مقادير قابل توجهی سلاح و مواد منفجره به منظور اقدام به براندازی
دستور قتل عباسقلی حشمت ودو فرزندش
انحلال سازمان نصر ودر گيری وادمکشی دران
جعل اسناد دولتی
نگهداری ونشر اسناد طبقه بندی شده
اقدام به ايجاد نفاق ودو دستگی در بين مسئولين نظام
به همزدن سخنرانی های علمای مخالف اقای منتظری وهتک حرمت انها
و...
فکر کنم فقط اختفای سلاح برای براندازی برای خروج از حکومت ومحارب شناخته شدن ايشان کافی باشد.
اقا سعيد عزيز شما از تحميل کردن چه برداشتی می کنيد؟
درمورد قياس بين دونفر بايد چه از لحاظ علمی شخصيتی رفتاری وکرداری وسطح مقبوليت اشخاص باهم برابر باشند که درمورد حضرت امام و منتظری اصلآ‌ قياس صحيح نيست.
اقاسعيد محترم اقای دعايی رئيس دفتر اقای طاهريست به اطلاعات سياسی خود بيفزا.
در ضمن شما انتظار داريد ايشان اسناد جرم خود را در اينترنت قرار بدهد.
محظ اطلاع جناب عالی بايد بگم اين نامه نامه حکومتی بوده وبرای شخص وزير کشور نوشته شده است اين اسناد همگی موجودمی باشند ونشان می دهند نامه را شخص امام نوشته اند
ودر ان نهضت ازادی را غير قانونی دانسته اند.در ضمن شما خود می گويد بنياد نشر وحفظ اثار امام فکر کنم معنی اثار را بدانيد وفرق ان را با نامه های حکومتی بدانيد.
مثل اينکه شما حتی نامه اقا منتظری را مطالعه نکرده ايد شايد هم بنا به نامه های موجود در سايت ايشان اظهار نظر می کنيد.
عزيز من در هيچ جايی نديده ام ونشنيده ام که حضرت امام ومسئولين به اقای منتظری فحاشی کرده باشند که شما امام را مستحق فحاشی منتظری می دانيد.
شما می گيد همه پرسی قبول يک همه پرسی ازاد ولی با يک شرط ان هم داشتن حداقل۳۰ سال برای شرکت در همه پرسی قبوله تمام نقطه اتکا شما به جوانانيست که تحت تاثير تبليغات قرار دارن ودر تمام زمينه ها احساسی عمل می کنند حال دوستدارم سخنان يکی از روشنفکران را در مورد جوانان امروز برايتان بنويسم:هشتصد سال پيش اولين بار دسته ای از جوانان ما(فتيه المغربين) امريکا را کشف می کنند وهشت صد سال بعد امريکا پیر جوان ما را .... چه بگويم!
انها بيدار شدند وما بخواب رفتيم،مسيحی وجهودها يکی شدند وما صدتا. انها پولدار شدند وزوردار وما فقير وضعيف! وکار ما؟
يک دسته مان هنوز هم مشغول کشمکش های قديم اند ونفهميدند که در دنيا چه شده است
يک دسته هم فهمیده اند دنيا در دست کيست،نشسته اندو مثل ميمون، ادم ها را تماشا می کنند وهر کار انها می کنند، اينها اداشان را در می اورند!
و در چشم اينها، فقط فرنگی ها ادم اند! ادم حسابی اند،چون فرنگی ها پول دارند،زوردارند.
ما ها ديگر فقير شديم، خوبی هاممان هم حقير شده، انها که پولدار شدند عيب هاشان هم هنر شدند!
انها(غربی ها)می خواهند همه مان را ميمون وتر واستادهامان را،شاعرهامان را،بزرگ هامان را،شهر هامان را،خانواده هامان را و حتی بچه هامان را!
انها فقط از يک چيز می ترسند، از اين می ترسند که ما از انها پيروی نکنيم.
انها فقط از فهميدن تو می ترسند!از تن تو هر چقدر هم قوی بشی ترسی ندارند، از گاو که گنده تر نميشی ميدوشنت،از خر که قوی تر نميشی بارت می کنند،از اسب که دونده تر نميشی سوارت ميشند!
اينه که بزرگ هائی که فکر دارند باید فقط به چيزهای بی خود فکرکنند،بچه ها را هم بايد چوری بار بيارند که هر کاری ياد بگيرندو فقط وفقط بلد نباشند فکر کنند!بچه های باشند نونوار تر وتميز،چاق وچله،شاد و خندان اما ببخشيد...!
از چه راه؟از اين راه که عقل بچه هامام را از سرشان به چشمشان بيارند!چطوری؟ با روش اموزش وپرورش امريکائی،سمعی وبصری!
يعنی بايد گوشات کار کند،چرا؟برای اينکه ان چيزهايی را که پنهان می کنند وپنهانی می کنند نبينی،برای اينکه ان کارهايی را که يواشکی وبی صدا!
عقل فرنگی به چشمش است،به گوشش است،به پوستش است،تو مخاط دماغش است،تو بزاق دهانش است،چی ميگم؟علمش توی شکم است ،هنرش زير شکمش است،عشقش فقط پرستش لذت است،ازاديش غارت است،فقط زر را می شناسد،فقط زور را می شناسد،فقط زور را می فهمد٫،گرگ است،روباه است،موش است.
ماها را ميخواد ميش کنه،دينمونو بگيره،دنيامونو بچاپه،پيرامونو خواب کنه،جوونامونو خراب کنه، زنامونو بی شرم، مردامونو بی شرف،دخترامونو عروسک،پسرامونو مترسک، بچه هامونو بچه های خوشبختمون-نونوار،شيک وپيک،تر وتميز، چاق وچله ، شوخ وشنگ،با تربيت، اما چی؟سمعی بصری!
حيوان ها سمعی بصری بار مياند،فقط ميتوانند ببينند،بشنوند.

اين نظر يک روشن فکره اميدوارم همه ما سخنان او را درک کنيم.
راستی دوستان روشن فکر ما بگويند اين سخنان چه کسی بود.
دست حق يارتون